Розкриття інформації та звітність

Розкриття ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПЕРТ» інформації, визначеної частиною четвертою статті 12-1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком, що підтверджує її достовірність":

файли формату pdf:

 Finexpert_25112019.pdf
  20191002_Оголошення_для_розм__щення_на_сайт__.pdf
  20191108_Пов__домлення_про_зовн_аудитора_Сайт.pdf
 Finexpert_vysnovok_2018.pdf   20181119_Порядок проведення конкурсу аудитор__в.pdf 
 Finexpert_vysnovok_2017.pdf
 Finexpert_11092017.pdf
 Finexpert_06072017.pdf
 Finexpert_15052017.pdf
 Finexpert_vysnovok_2016.pdf
 Finexpert_28122016.pdf

 Finexpert_04082016.pdf
 Finexpert_vysnovok_2015.pdf
 Finexpert_vysnovok_2014.pdf

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПЕРТ» на виконання вимог законодавства України інформує Вас про:

Відповідно до вимог ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»:
1. відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню 
річний звіт (
посилання на річний звіт за 2018 р.)
2. перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів
Керівник – Когон Ростислав Еліазарович
Відокремлені підрозділи відсутні
3. перелік послуг, що надаються фінансовою установою
Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Надання послуг з фінансового лізингу
Надання послуг з факторингу
4. ціна/тарифи фінансових послуг
Вартість послуг буде повідомлено клієнту перед укладенням договору за місцем розташування фінасової установи.
Відповідно до вимог частин четвертої і п’ятої  ст.121  Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»:

1.    Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:
a) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг
Згідно з поданою заявкою клієнту буде запропонована фінансова послуга  на запитуваних заявником та погоджених фінансовою компанією умовах.
Вартість послуг буде повідомлено клієнту перед укладенням договору за місцем розташування фінасової установи.
b) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість
Додаткові фінансові послуги, передбачені законодавством України, надаються фінансовою компанією клієнтам на підставі окремого (окремих) договору (договорів), які укладаються між клієнтом та фінансовою компанією, і в яких визначаються порядок, умови надання та вартість додаткових фінансових послуг.
c) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги
Сплата податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги здійснюється відповідно до законодавства України.
d) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги:
Дострокове припинення надання фінансової послуги здійснюється внаслідок розірвання Договору. Порядок і підстави розірвання Договору визначаються Договором, укладеним між клієнтом та фінансовою компанією. В разі розірвання Договору клієнт та фінансова компанія зобов’язуються провести взаємні розрахунки: - фінансова компанія за заявою клієнта переказує залишок коштів клієнта за реквізитами, вказаними в заяві клієнта, на інший банківський рахунок клієнта; - клієнт повинен погасити усю існуючу на момент розірвання Договору заборгованість перед  фінансовою компанією. 
e) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги
Кредитна установа здійснює захист прав споживачів згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів» шляхом надання споживачеві необхідної інформації до надання фінансової послуги.
Усі спірні питання, які можуть виникнути у майбутньому між клієнтом та кредитною установою, будуть врегульовані шляхом переговорів. Якщо неможливим буде дійти згоди із спірних питань в процесі переговорів, то такий спір вирішуватиметься у судовому порядку згідно із законодавством України.
f) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами 
Розмір винагороди фінансової компанії у разі пропонування фінансових послуг, що надаються іншими фінансовими установами, визначається у відповідних договорах, укладених між фінансовою компанією та іншими фінансовими установами. 
g) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

ОРГАН, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Назва:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Адреса (Місце розташування):

вул. Б. Грінченка 3, м. Київ, 01001, Україна

Телефон:

+38 (044) 594 16 33
+38 (044) 234 39 46
+38 (044) 234 99 07


ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Назва:

Держпродспоживслужба України

Адреса (Місце розташування):

вул. Б. Грінченка 1, м. Київ, 01001, Україна

Телефон:

+38 (044) 279 12 70
+38 (044) 278 84 60
+38 (044) 278 41 70
+38 (044) 284 19 15

 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У МІСТІ КИЄВІ 

Назва:

Головне управління Держпродспоживслужби у м. Києві 

Адреса (Місце розташування):

вул. Некрасовська, 10/8, Київ, 04053, Україна

Телефон:

+38 (044) 486 54 86;
+38 (044) 486 40 27